Mladý talent Považskej Bystrice 2024 | Mladý talent Považskej Bystrice 2024 | MEDEKO nadácia

Mladý talent Považskej Bystrice 2024Špeciálna kategória Inovátor Junior

6. ROČNÍK

 

Inovátor Junior je špeciálna kategória projektu Mladý Talent Považskej Bystrice, ktorého bežné kategórie sú určené pre študentov stredných škôl.

 

Organizátor:

Medeko nadácia, Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica

 

Kontakt:

Ing. Kristína Lang, správca nadácie, [email protected], 0905 237 085

 

Odborný garant a spoluorganizátor:

Spoločnosť Danfoss Power Solutions

Soňa Majtánová, [email protected]

 

Spoluorganizátor:

Mesto Považská Bystrica

 

Cieľ:

podpora talentovaných mladých ľudí a vytvorenie priestoru na ich prezentáciu na verejnosti, a to najmä v oblasti techniky

 

Webstránka, ktorá obsahuje formulár prihlášky a všetky potrebné info:

www.talent-pb.sk

 

Termín podávania prihlášok:

15.05.2024

 

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien:

21.06.2024

 

Podmienky prihlásenia do špeciálnej kategórie Inovátor junior:

 • Prihlášku do súťaže si môže podať žiak základnej školy v meste Považská Bystrica alebo žiak s trvalým pobytom v Považskej Bystrici.
 • Prihlásení žiaci musia byť žiakmi 7., 8. alebo 9. ročníka vo vekovej kategórii od 11 do 15 rokov (vrátane) v čase podania prihlášky.
 • V prípade, že sa do súťaže prihlasuje skupina študentov, platí podmienka, že min 50% zo skupiny musí splniť danú podmienku.
 • Medeko nadácia ako organizátor zašle potvrdenie o prijatí prihlášky všetkým prihláseným do 5 dní od prijatia, najneskôr však 20.05.2024.
 • Prihlášku je potrebné vyplniť online.
  V prípade akýchkoľvek problémov či otázok pri vypĺňaní prihlášky prosím kontaktujte Medeko nadáciu.

 

Hodnotiace kritériá:

 • V priebehu mesiaca máj zasadne hodnotiaca komisia, ktorá je vytvorená odborníkmi na jednotlivé kategórie a zástupcami sponzorov i organizátorov.
 • Všetci prihlásení do kategórie Inovátor junior budú pozvaní, aby osobne odprezentovali pred komisiou svoj projekt ľubovoľnou formou v časovom rozsahu 15 minút.
 • Termín a miesto bude oznámené všetkých prihláseným na kontaktné telefónne číslo a email uvedené v prihláške.
 • Kritériami hodnotenia sú dosiahnuté výsledky, nadanie, potenciál do budúcnosti a originálnosť prejavu, pričom sa hodnotiaca komisia rozhoduje podľa vlastného uváženia a na odporúčanie prizvaných odborníkov v jednotlivých kategóriách. Proces hodnotenia je neverejný.
 • Komisia určí finalistov v jednotlivých kategóriách, ktorých práce budú zverejnené online. Konečné výsledky – víťazi jednotlivých kategórií - sú tajné až do slávnostného vyhlásenia výsledkov. Po slávnostnom vyhlásení budú výsledky zverejnené na webovej stránke, sociálnych sieťach a v médiách.

 

Cena pre víťaza:

 • Výherca získa odmenu 500 € a ocenenie – sošku liahnuceho sa kuraťa, ktorú špeciálne pre túto súťaž navrhol známy slovenský sochár Svetozár Ilavský
 • Zároveň výherca získa pre svoju školu príspevok vo výške 500 € na učebné pomôcky pre daný predmet
 • Výherca získa pre svoju triedu slávnostný obed v spoločnosti Danfoss spojený s exkurziou

 

Záverečné ustanovenia:

Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník Medeko Nadácii ako organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú v rozsahu potrebnom na realizáciu ocenenia a prezentáciu súťaže Mladý Talent Považskej Bystrice v zmysle zákona č. 122/2013. Ku každej prihláške je potrebné doručiť do Medeko nadácie podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov ako povinnú prílohu prihlášky.

 

Hlavní sponzori:

Spoločnosti, ktoré patria medzi významných považskobystrických zamestnávateľov. Našimi sponzormi pre ročník 2022 boli nasledovné spoločnosti: Danfoss Power Solutions, IMC Slovakia, Medeko Cast, Thyssenkrupp, VK-SOK, RONA, Sates a Futurum.

 

 

PRIHLÁŠKA 2024

 

Prihlášku je potrebné vyplniť online, keďže však nie je možné prihlášku priebežne ukladať doporučujeme si pripraviť texty prihlášky vopred a vyplniť online prihlášku až na koniec.

V prípade akýchkoľvek problémov či otázok pri vypĺňaní prihlášky prosím kontaktujte Medeko nadáciu – Kristína Lang na [email protected] alebo 0905 237 085.

 

Otázky prihlášky 2024

Informácie o tebe

 • Meno a priezvisko (alebo názov skupiny)
 • Dátum narodenia (alebo dátum vzniku skupiny)
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Trvalé bydlisko

 

Informácie o tvojej súčasnej škole

 • Názov školy
 • Adresa školy
 • Ročník štúdia
 • Meno a priezvisko pedagóga
 • Tel. kontakt na pedagóga

 

Tvoj projekt

 • Názov projektu
 • Krátky popis
 • Prečo si sa rozhodol pre takýto projekt a aký je tvoj cieľ?
 • Ako si postupoval?
 • Čo si zatiaľ spravil a je ešte niečo potrebné dokončiť?
 • Aké sú tvoje ďalšie plány s projektom?
 • Pracuješ na projekte sám alebo pracujete ako tím? Kto sú členovia tímu a aká je tvoja úloha v tíme?
 • Prípadne doplň ďalšie informácie podľa uváženia

 

Viac informácií o tebe

 • Čomu sa pravidelne venuješ v škole či mimo školy? (napr. umenie, krúžky, športy, dobrovoľníctvo a pod.)
 • Popíš svoje najväčšie úspechy v súťažiach, ktorých si sa doteraz zúčastnil
 • Čo považuješ ty osobne za tvoje najväčšie úspechy okrem súťaží?
 • Aké máš plány do budúcnosti?
 • Čo by si chcel dokázať v oblasti, ktorej sa venuješ?
 • Na čo by si využil odmenu 500 eur v prípade víťazstva?
 • Prípadne doplň ďalšie informácie podľa uváženia

 

Prílohy

 • Tvoja fotografia
 • Powerpoint, fotografie alebo video dokumentujúce tvoj projekt
 • Prípadne doplň www linky na čokoľvek chceš poukázať